Towarzystwa Ubezpieczeniowe klauzule niedozwolone (klauzule abuzywne)


Numer wpisu: 6422
Data wyroku: 2016-01-21
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group w Warszawie
"Za odpowiednie zabezpieczenie statku na otwartej przestrzeni uważa się umocowanie go na linie cumowniczej o średnicy wynoszącej co najmniej 8 mm i uzależnionej od wielkości łodzi do trwałego słupka, zaczepy na przystani lub też innego stałego punktu dróg wodnych; umocowanie powinno być zamkniete na kłódkę zapadkową lub inny tego typu zamek"
Numer wpisu: 6237
Data wyroku: 2014-04-10
HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń spółka akcyjna w Warszawie
"Świadczenie z tytułu hospitalizacji przysługuje maksymalnie za okres 90 (dziewięćdziesięciu) dni w każdym rocznym okresie ubezpieczenia"
Numer wpisu: 6169
Data wyroku: 2015-06-25
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczń Ergo Hestia S.A. w Sopocie
"Ergo Hestia nie odpowiada także za szkody powstałe: podczas normalnej eksploatacji pojazdu (wynikające z naturalnego zużycia) lub spowodowane wstrząsami na nierównościach dróg albo będące następstwem korozji lub wad fabrycznych, a także będącymi następstwem nienależycie przeprowdzonych wcześniejszych napraw"
Numer wpisu: 6044
Data wyroku: 2012-06-12
BZ WBK-AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Poznaniu
"W okresie sześciu miesięcy od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności i jest zwolniony z obowiązku wypłaty świadczenia należnego z tytułu śmierci Ubezpieczonego, jeżeli zdarzenie to nastąpi pośrednio lub bezpośrednio na skutek urazu, choroby somatycznej lub psychicznej rozpoznanych przed objęciem Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową"
Numer wpisu: 5989
Data wyroku: 2014-09-11
"Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group" S.A. z siedzibą w Warszawie
"COMPENSA nie odpowiada za szkody, będące następstwem zdarzeń powstałych na skutek kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia dodatkowego, jeżeli po opuszczeniu pojazdu nie zabezpieczono należycie kluczyków lub innego urządzenia przewidzianego przez producenta pojazdu do uruchomienia silnika lub odblokowania zabezpieczeń przeciw-kradzieżowych i urządzenia te zostały utracone lub skopiowane, a także gdy nie zabezpieczono należycie dokumentów pojazdu (dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli taką wydano na ubezpieczony pojazd), chyba że pojazd został utracony wskutek rozboju"
Numer wpisu: 5988
Data wyroku: 2013-09-10
"Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group" S.A. z siedzibą w Warszawie
"W przypadku szkody polegającej na kradzieży pojazdu, Compensa wypłaci odszkodowanie, jeżeli ubezpieczający (…) przekaże Compensie dowód rejestracyjny pojazdu i kartę pojazdu, o ile była wydana na ubezpieczony pojazd albo dowód dopuszczenia pojazdu do ruchu, chyba że zostały utracone na skutek rozboju lub wymuszenia rozbójniczego"
Numer wpisu: 5711
Data wyroku: 2013-03-07
Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie
"Ubezpieczony, przystępując do ubezpieczenia, zwalnia lekarzy prowadzących w kraju stałego miejsca zamieszkania i za granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej i wyraża zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej przedstawicielom Signal Iduna"
Numer wpisu: 5608
Data wyroku: 2012-01-09
"Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie" S.A. z siedzibą w Warszawie
"L.p. 11
Rodzaj opłaty:
Likwidacyjna za realizację wykupu środków pochodzących z Rachunku Podstawowego:
Wysokość opłaty:
w I Roku Polisowym 100%
w II Roku Polisowym 100%
w III Roku Polisowym 70%
w IV Roku Polisowym 60%
w V Roku Polisowym 50%
w VI Roku Polisowym 40%
w VII Roku Polisowym 30%
w VIII Roku Polisowym 20%
w IX Roku Polisowym 10%
w X Roku Polisowym 5%
Częstotliwość pobierania opłaty:
Jednorazowo ze Stanu Rachunku Podstawowego,w przypadku realizacji wykupu Polisy"
Numer wpisu: 5574
Data wyroku: 2012-06-15
ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
"RODZAJ LIMITU
6. Minimalna wysokość wypłaty z rachunku lokacyjnego: 1 000 zł"
Numer wpisu: 5573
Data wyroku: 2012-06-15
ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
"RODZAJ LIMITU
5. Minimalna wysokość wypłaty z rachunku głównego: 1 000 zł"
Numer wpisu: 5572
Data wyroku: 2012-06-15
ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
"Art.31 WYPŁATA Z RACHUNKU LOKACYJNEGO
6. Wypłata z rachunku lokacyjnego nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania wniosku o wypłatę"
Numer wpisu: 5571
Data wyroku: 2012-06-15
ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
"Art.31 WYPŁATA Z RACHUNKU LOKACYJNEGO
5. Minimalna wysokość wypłaty z rachunku lokacyjnego określona jest w Tabeli limitów i opłat"
Numer wpisu: 5570
Data wyroku: 2012-06-15
ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
"Art. 30 WYPŁATA Z RACHUNKU GŁÓWNEGO
12. Wypłata z rachunku głównego nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania wniosku przez Ubezpieczyciela"
Numer wpisu: 5569
Data wyroku: 2012-06-15
ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
"Art. 30 WYPŁATA Z RACHUNKU GŁÓWNEGO
9. Kolejna wypłata z rachunku głównego, dokonana na zasadach określonych w ust. 3, może nastąpić nie wcześniej, niż po upływie 12 miesięcy od dnia dokonania ostatniej wypłaty"
Numer wpisu: 5568
Data wyroku: 2012-06-15
ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
"Art. 30 WYPŁATA Z RACHUNKU GŁÓWNEGO
6. Kwota wypłaty z rachunku głównego nie może być mniejsza od kwoty zawartej w Tabeli limitów i opłat, obowiązującej w dniu akceptacji wniosku o taką wypłatę, a jednocześnie nie może być większa od kwoty ustalonej na podstawie postanowień ust.7"
Numer wpisu: 5567
Data wyroku: 2012-06-15
ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
"Art. 30 WYPŁATA Z RACHUNKU GŁÓWNEGO
3. Wypłata z rachunku głównego następuje na wniosek Ubezpieczającego i jest uzależniona od dokonania przez Ubezpieczyciela oceny wpływu takiej wypłaty na kontynuację umowy głównej"
Numer wpisu: 5544
Data wyroku: 2012-08-24
MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń spółka akcyjna z siedzibą w Sopocie
"Na wysokość uszczerbku na zdrowiu mają wpływ także: 2) doznanie kilka rodzajów trwałego uszczerbku na zdrowiu. W takim wypadku MTU wypłaca świadczenie wyłącznie za ten uszczerbek, któremu przypisana jest najwyższa wartość procentowa – zgodnie z tabelą przedstawioną w par. 34 ust. 1 pkt. 3)
Numer wpisu: 5224
Data wyroku: 2012-08-24
Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna w Warszawie
"Pisma kierowane do Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uposażonego pod ich ostatni znany Pramerica Życie TUiR S.A. adres korespondencyjny uważa się za doręczone i wywierające skutki prawne po upływie 30 dni od daty wysłania"
Numer wpisu: 4797
Data wyroku: 2013-03-25
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta Spółka Akcyjna w Warszawie
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie dostawców i ewentualne nie doręczenie upominków do Agencji"
Numer wpisu: 4744
Data wyroku: 2012-09-28
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. w Warszawie
"Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora konkursu"
Numer wpisu: 4633
Data wyroku: 2012-06-04
"Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie" S.A. z siedzibą w Warszawie
„Opłata likwidacyjna pobierana jest w wysokości wskazanej w tabeli poniższej:
Rok Polisowy, w którym jest pobierana opłata likwidacyjna od środków wypłacanych z Subkonta Składek Regularnych:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Wysokość opłaty likwidacyjnej stanowiąca procent środków wypłacanych z Subkonta Składek
100%
100%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Numer wpisu: 4632
Data wyroku: 2012-06-04
"Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie" S.A. z siedzibą w Warszawie
"Opłata likwidacyjna pobierana z Subkonta Składek regularnych, poprzez umorzenie Jednostek Uczestnictwa, przed Całkowitą Wypłatą, w razie wygaśnięcia Umowy Ubezpieczenia […] oraz tej części Częściowej Wypłaty z Subkonta Składek regularnych, która powoduje, że Wartość Subkonta Składek Regularnych staje się niższa od kwoty odpowiadającej Statusowi Polisy Opłaconej przed wskazaną poniżej Rocznicą Polisy, w następującej wysokości:
do dnia poprzedzającego 1. Rocznicę Polisy – 100,0%
od 2. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 3. Rocznicę Polisy – 80,0%
od 3 Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 4 Rocznicę Polisy – 70,0%
od 4. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 5 Rocznicę Polisy – 60,0%
od 5. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 6 Rocznicę Polisy – 50,0%
od 6. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 7. Rocznicę Polisy – 40.0%
od 7. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 8. Rocznicę Polisy – 30,0%
od 8 Rocznicy Polsy do dnia poprzedzającego 9. Rocznicę Polisy – 20,0%
od 9. Rocznicy Polisy do dnia poprzedzającego 10. Rocznicę Polisy – 10,0%
od 10. Rocznicy Polisy – 0%"
Numer wpisu: 4631
Data wyroku: 2012-06-04
"Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie" S.A. z siedzibą w Warszawie
"W razie odstąpienia od umowy Ubezpieczenia Towarzystwo zwraca Ubezpieczającemu Wartość Rachunku Ubezpieczającego, ustaloną według wyceny Jednostek Uczestnictwa najpóźniej z dziewiątego Dnia Wyceny po dniu zaakceptowania przez Towarzystwo oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Ubezpieczenia, zwiększoną o pobranie opłaty, wskazane w § 18 ust. 1 pkt. 1-6"
Numer wpisu: 4157
Data wyroku: 2011-05-25
Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w Legnicy
"W przypadku rozwiązania umowy przez Zleceniobiorcę z powodu naruszenia przez Zleceniodawcę postanowień § 2 ust. 1, zapłaci On Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości określonej § 3 ust. 3 i 4 niniejszej umowy" (§ 4 ust.3)
Numer wpisu: 4156
Data wyroku: 2011-05-25
Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w Legnicy
"W razie wątpliwości przyjmuje się, że każde uzyskanie odszkodowania z tytułu określonego w § 1 od dnia podpisania niniejszej umowy jest wynikiem działań Zleceniobiorcy i stanowi podstawę do naliczania wynagrodzenia w wysokości, określonej w § 3 ust. 3 i 4 umowy" (§ 3 ust. 5)
Numer wpisu: 3979
Data wyroku: 2012-08-24
HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
"HDI nie odpowiada za szkody: (…) polegające na kradzieży pojazdu w przypadku, gdy poszkodowany nie przedłoży HDI – nie później niż do następnego dnia roboczego po zgłoszeniu szkody – łącznie: a) w przypadku pojazdu podlegającego rejestracji: dowodu rejestracyjnego tego pojazdu i karty pojazdu – jeżeli została wydana, b) kluczyków służących do otwarcia pojazdu lub jego uruchomienia w liczbie i rodzaju podanym we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, c) kluczyków/sterowników do urządzeń przeciwkradzieżowych w liczbie i rodzaju podanym we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, d) dokumentów potwierdzających zamontowanie urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą (karta gwarancyjna, rachunki) lub zaświadczenia potwierdzającego sprawność tego urządzenia wystawionego przez specjalistyczny zakład instalacyjny, e) dokumentów zakupu pojazdu wymienionych we wniosku o zawarcie ubezpieczenia w przypadku, gdy ubezpieczający posiada pojazd krócej, niż 3 lata (…)"
Numer wpisu: 3938
Data wyroku: 2012-02-21
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie
"Jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony zmienił siedzibę lub adres i nie zawiadomił o tym Ubezpieczyciela, pismo Ubezpieczyciela skierowane pod ostatni znany adres Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, uważa się za doręczone i wywołujące skutki prawne od chwili, w której zostałoby doręczone, gdyby Ubezpieczający/Ubezpieczony nie zmienil siedziby lub adresu"
Numer wpisu: 3834
Data wyroku: 2011-10-07
AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna w Warszawie
„Opłata likwidacyjna jest pobierana w wysokości wskazanej w tabeli poniższej:
Rok Polisowy, w którym jest pobierana opłata likwidacyjna od środków wypłacanych z Subkonta Składek Regularnych"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Wysokość opłaty likwidacyjnej stanowiąca procent środków wypłacanych z Subkonta Składek Regularnych:
99%
99%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Numer wpisu: 3525
Data wyroku: 2011-06-08
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia spółka akcyjna w Sopocie
"W przypadku urządzeń zabezpieczających nie stanowiących fabrycznego wyposażenia pojazdu oraz w odniesieniu do pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy poza RP, z wyjątkiem pojazdów fabrycznie nowych, fakt montażu urządzenia oraz jego sprawność muszą być potwierdzone stosownym pisemnym zaświadczeniem wydanym przez licencjonowaną stację obsługi"
Numer wpisu: 3524
Data wyroku: 2009-12-30
D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w Warszawie
"Składka ubezpieczeniowa nie podlega zwrotowi, jeżeli w czasie obowiązywania umowy ubezpieczenia zaistniał wypadek ubezpieczeniowy, na podstawie którego ubezpieczyciel spełnił świadczenia ubezpieczeniowe lub był zobowiązany do jego spełnienia"
Numer wpisu: 3523
Data wyroku: 2009-12-30
D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w Warszawie
"Jeżeli ubezpieczyciel potwierdzi ochronę ubezpieczeniową przynajmniej dla dwóch wypadków ubezpieczeniowych w przeciągu jednego okresu ubezpieczenia albo kolejnych 12 miesięcy, wówczas może w terminie 30 dni od daty potwierdzenia ochrony ubezpieczeniowej rozwiązać umowę ubezpieczenia z zachowaniem 30 dni okresu wypowiedzenia"
Numer wpisu: 3507
Data wyroku: 2010-10-21
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie
"Pojazd nielegalnie wprowadzony na polski obszar celny: (…) wprowadzony do kraju z zachowaniem obowiązku określonego w pkt.1), lecz bez zachowania obowiązku podania w zgłoszeniu celnym lub innym dokumencie danych zgodnych z rzeczywistością albo gdy naruszono ograniczenia w obrocie"
Numer wpisu: 3463
Data wyroku: 2011-09-19
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "Warta" spółka akcyjna w Warszawie
"Odpowiedzialność ubezpieczyciela w zakresie, o którym mowa (…) kończy się niezależnie od postanowień umowy ubezpieczenia grupowego w dniu osiągnięcia przez ubezpieczonego wieku 65 lat"
Numer wpisu: 3462
Data wyroku: 2011-09-19
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "Warta" spółka akcyjna w Warszawie
"Odpowiedzialność ubezpieczyciela w zakresie, o którym mowa (…) kończy się niezależnie od postanowień umowy ubezpieczenia grupowego w dniu osiągnięcia przez ubezpieczonego wieku 70 lat"
Numer wpisu: 3461
Data wyroku: 2011-09-19
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "Warta" spółka akcyjna w Warszawie
"W przypadku, gdy na rzecz ubezpieczonego zawarta została i w tym samym czasie obowiązuje więcej niż jedna umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 9, ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność i wypłaca świadczenie wyłącznie na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej najwcześniej, z zastrzeżeniem ust.12. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu pozostałych umów ubezpieczenia zawartych na rzecz ubezpieczonego jest wyłączona"
Numer wpisu: 3460
Data wyroku: 2011-09-19
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "Warta" spółka akcyjna w Warszawie
"Zakażenie Wirusem HIV / Nabyty Zespół Niedoboru Odporności (w trakcie transfuzji krwi) – (…). Wszystkie poniższe warunki muszą być spełnione, aby uznać zasadność świadczenia (…) instytucja dokonująca transfuzji uznaje swoją odpowiedzialność (…)"
Numer wpisu: 3459
Data wyroku: 2011-09-19
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "Warta" spółka akcyjna w Warszawie
"Podwyższenie składki regularnej w wyniku indeksacji nie powoduje podwyższenia sumy ubezpieczenia i górnego limitu sumy ubezpieczenia począwszy od rocznicy polisy następującej po osiągnięciu przez ubezpieczonego wieku 60 lat"
Numer wpisu: 3458
Data wyroku: 2011-09-19
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "Warta" spółka akcyjna w Warszawie
"W wyjątkowych sytuacjach, gdy na skutek zdarzenia losowego ubezpieczony, małżonek ubezpieczonego lub dziecko ubezpieczonego nie mogli skontaktować się z centrum operacyjnym i w związku z tym sami ponieśli koszty świadzeń assistance medycznego (…) ubezpieczyciel może zwrócić (…) w całości bądź częściowo poniesione przez nich koszty, pod warunkiem zgłoszenia się do centrum operacyjnego najpóźniej w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty zaistnienia zdarzenia uprawniającego do świadczeń assistance medycznego i przedstawienia wskazanych przez centrum operacyjne dokumentów. Zwrot kosztów będzie następował po zaakceptowaniu przez centrum operacyjne"
Numer wpisu: 3457
Data wyroku: 2011-09-19
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "Warta" spółka akcyjna w Warszawie
"Transport jest organizowany o ile nie jest konieczna interwencja pogotowia ratunkowego i o ile stan zdrowia pacjenta utrudni skorzystanie z dostępnego publicznego lub prywatnego środka transportu"
Numer wpisu: 3456
Data wyroku: 2011-09-19
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "Warta" spółka akcyjna w Warszawie
"Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu wystąpienia u ubezpieczonego poważnego zachorowania dotyczy tylko tych rodzajów poważnych zachorowań, które nie wystąpiły u ubezpieczonego przed zawarciem dodatkowej umowy ubezpieczenia w zakresie ryzyka poważnego zachorowania"
Numer wpisu: 3455
Data wyroku: 2011-09-19
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "Warta" spółka akcyjna w Warszawie
"Za dzień wpłaty składki uznaje się dzień, w którym spełnione są łączne warunki: (…) i ubezpieczyciel otrzymał informacją (prawidłowo określony tytuł wpłaty) pozwalającą na przyporządkowanie składki do umowy ubezpieczenia"
Numer wpisu: 3442
Data wyroku: 2010-12-16
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna w Warszawie
"Odstąpienie od umowy ubezpieczenia dodatkowego skutkuje odstąpieniem od umowy ubezpieczenia podstawowego"
Numer wpisu: 3434
Data wyroku: 2012-04-17
Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
"Pisma kierowane do ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uposażonego pod ich ostatni znany Pramerica Życie TUiR SA adres korespondencyjny uważa się za doręczone i wywierające skutki prawne po upływie 30 dni od daty wysłania"
Numer wpisu: 3298
Data wyroku: 2011-02-02
"AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń" S.A. z siedzibą w Warszawie
"Axa zastrzega sobie w każdym czasie prawo do zmiany zakresu usług określonych w Regulaminie oraz możliwość zaprzestania ich świadczenia"
Numer wpisu: 3195
Data wyroku: 2010-10-12
"Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie" S.A. z siedzibą w Warszawie
"Wraz z wnioskiem o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu zgonu Ubezpieczonego z przyczyn innych niż Nieszczęśliwy Wypadek należy złożyć w Nordea: oryginał Certyfikatu Ubezpieczenia"
Numer wpisu: 3194
Data wyroku: 2010-10-12
"Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie" S.A. z siedzibą w Warszawie
"Umowa Ubezpieczenia może być zawarta na okres, w jakim Ubezpieczony zobowiązany jest spłacić kredyt zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytowej, z zastrzeżeniem, że okres, na jaki zawierana jest Umowa Ubezpieczenia nie może być krótszy niż 5 lat"
Numer wpisu: 3193
Data wyroku: 2010-10-12
"Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie" S.A. z siedzibą w Warszawie
"W przypadku zmiany adresu lub nazwy, o której nie poinformowano na piśmie drugiej strony Umowy Ubezpieczenia, przyjmuje się, że obowiązek zawiadomienia lub oświadczenia został przez tę stronę wypełniony przez wysłanie pisma pod ostatni znany adres, z zastrzeżeniem, iż o zmianie swojej siedziby lub nazwy Nordea może poinformować drogą ogłoszeń, zamieszczonych w prasie o zasięgu ogólnokrajowym"
Numer wpisu: 3185
Data wyroku: 2011-02-15
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A. w Sopocie
"Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 2, jeżeli w dniu składania wniosku o ubezpieczenie na życie była u Ubezpieczonego zdiagnozowana nieuleczalna choroba. Uznanie schorzenia za nieuleczalną chorobę następuje w oparciu o dokumentację medyczną dotyczącą ww. schorzenia, na podstawie opinii lekarza konsultanta Ubezpieczyciela, wydanej zgodnie ze stanem wiedzy lekarskiej na dzień złożenia wniosku o ubezpieczenie na życie"
Numer wpisu: 3184
Data wyroku: 2011-02-15
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A. w Sopocie
"Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, jeżeli zgon Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zaistniał bezpośrednio lub pośrednio w następstwie:
– (…) popełnienia przez Ubezpieczonego czynu zabronionego pod groźbą kary, kwalifikowanego jako przestępstwo z winy umyślnej, co wykazano w toku postępowania przygotowawczego (o ile na skutek śmierci Ubezpieczonego nie wydano w stosunku do niego prawomocnego orzeczenia sądu),
– (…) nieuzasadnionego nieskorzystania z porady lekarskiej, nieprzestrzegania zaleceń lekarza bądź niezleconego przez lekarza użycia leków lub narkotyków przez Ubezpieczonego, (…)"
Numer wpisu: 3177
Data wyroku: 2011-02-14
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie spółka akcyjna w Warszawie
"PZU Życie SA ma prawo w każdej chwili dokonać zmiany świadczeniodawcy"
Numer wpisu: 3068
Data wyroku: 2012-01-23
"Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia" S.A. z siedzibą w Sopocie
"Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora"
Numer wpisu: 3067
Data wyroku: 2012-01-23
"Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia" S.A. z siedzibą w Sopocie
"Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie lub zakończenie Promocji przed terminem bez podania przyczyny"
Numer wpisu: 3066
Data wyroku: 2012-01-23
"Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia" S.A. z siedzibą w Sopocie
"Organizator nie odpowiada za niewykonanie postanowień Regulaminu z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, w tym awarii technicznych i niedostępności serwisu internetowego"
Numer wpisu: 3035
Data wyroku: 2012-01-18
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie
"Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: (…) w pojeździe wprowadzonym nielegalnie na obszar celny Unii Europejskiej tj. wówczas, gdy pojazd nie został dostarczony lub zgłoszony do miejsca kontroli celnej albo w zgłoszeniu celnym lub innym dokumencie podano nieprawdziwe dane, o ile przyczyna tak rozumianej nielegalności nie ustała" (§ 8 ust. 1 pkt 10)
Numer wpisu: 2603
Data wyroku: 2011-03-14
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "Cardif Polska" spółka akcyjna w Warszawie
"Jeżeli Ubezpieczający wpłaci wszystkie zaległe Składki ubezpieczeniowe w terminie do 90 dni licząc od dnia powstania zaległości, Towarzystwo od dnia następnego po dniu uzupełnienia zaległej Skladki wznowi pełną odpowiedzialność z tytułu świadczeń określonych w § 2"
Numer wpisu: 2561
Data wyroku: 2011-04-14
Powszehny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie
"(…) Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony zmieni adres zamieszkania bądź siedziby i nie zawiadomi o tym PZU SA, skierowane pod ostatnio znany adres pismo PZU SA uważa się za skutecznie doręczone"
Numer wpisu: 2560
Data wyroku: 2011-04-07
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z siedzibą w Warszawie
"1. TUiR WARTA S.A. nie odpowiada za szkody:
5) powstałe w czasie ruchu pojazdu, gdy pojazd nie był dopuszczony do ruchu, a w przypadku pojazdów podlegających rejestracji-gdy w chwili zaistnienia szkody pojazd nie był zarejestrowany lub nie posiadał ważnego badania technicznego"
Numer wpisu: 2522
Data wyroku: 2011-04-06
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie spółka akcyjna Vienna Insurance Group w Warszawie
"Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nieszczęśliwy wypadek, w wyniku którego Osoba ubezpieczona poniosła śmierć, został spowodowany lub miał miejsce w bezpośrednim następstwie uprawiania przez Osobę ubezpieczoną niebezpiecznych sportów, takich jak sporty lotnicze, w tym spadochroniarstwo i baloniarstwo, sporty wspinaczkowe i speleologia, sporty motorowe i motorowodne, skoki na gumowej linie, nurkowanie na głębokość większą niż 10 m."
Numer wpisu: 2322
Data wyroku: 2010-12-01
HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń spółka akcyjna w Warszawie
"Jeżeli ubezpieczający zmienił adres bądź siedzibę i nie zawiadomił o tym HDI, zawiadomienia lub oświadczenia, skierowane przez HDI listem poleconym na ostatni adres bądź siedzibę ubezpieczającego, wywierają skutki prawne w chwili, w której doszłoby do niego, gdyby nie zmienił adresu bądź siedziby"
Numer wpisu: 2311
Data wyroku: 2011-01-24
ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie
"[…] Jeżeli Ubezpieczający, Uposażony, lub inny adresat korespondencji zmienił adres korespondencyjny i nie powiadomił o tym Ubezpieczyciela w formie wskazanej w ust. 1, to przyjmuje się, że Ubezpieczyciel przekazał korespondencję i wywiera ona skutki prawne po upływie 30 dni od dnia jej wysłania na ostatni podany adres"
Numer wpisu: 2305
Data wyroku: 2011-01-14
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie
"Pisma towarzystwa skierowane pod ostatni znany towarzystwu adres ubezpieczającego, uczestnika, uposażonego, uposażonego zastępczego lub innego uprawnionego z umowy ubezpieczenia, uważa się za doręczone po upływie trzydziestu dni od dnia ich wysłania"
Numer wpisu: 2161
Data wyroku: 2010-05-14
Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie spółka akcyjna w Łodzi
"Opłata likwidacyjna (koszt wykupu środków zgromadzonych na ORJU składek regularnych) – przy dokonaniu całkowitego lub częściowego wykupu certyfikatu ubezpieczeniowego – 100% jeżeli składki regularne były łącznie opłacane krócej niż 1 rok"
Numer wpisu: 2035
Data wyroku: 2010-04-14
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia spółka akcyjna w Sopocie
"Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną jest Sąd powszechny RP wg siedziby STU Ergo Hestia S.A. w Sopocie"
Numer wpisu: 2013
Data wyroku: 2009-03-05
Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu
"9. Ubezpieczyciel ma prawo do potrącenia z odszkodowania rat składki jeszcze nie wymagalnych niezależnie od tego, którego rodzaju ubezpieczenia dotyczy wypłata"
Numer wpisu: 2012
Data wyroku: 2009-03-05
Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu
"7. Ustalenie wartości szkody (w przypadku wybrania wariantu kosztorysowego) następuje na podstawie wyceny dokonanej przez ubezpieczyciela. Wyceny dokonuje się w oparciu o zasady systemu Audatex (bez uwzględnienia podatku VAT)"
Numer wpisu: 2011
Data wyroku: 2009-03-05
Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu
"6. Niezależnie od obowiazków określonych w §§ 19-22 w ubezpieczeniu autocasco do obowiązków ubezpieczającego należy:
5) przedłożenie oryginalnych dokumentów (w przypadku kradzieży) potwierdzających pochodzenie pojazdu i umożliwiających jego identyfikację (np. brief, dokument odprawy celnej, umowa kupna-sprzedaży, faktura zakupu, karta pojazdu) oraz kompletu oryginalnych kluczy służących do otwarcia pojazdu w liczbie podanej we wniosku ubezpieczeniowym wraz z kompletem urządzeń uruchamiających systemy zabezpieczające przed kradzieżą (piloty, immobilizery, karty magnetyczne itp), chyba, że pojazd został utracony w wyniku rozboju"
Numer wpisu: 2010
Data wyroku: 2009-03-05
Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu
"4. Ubezpieczenie nie obejmuje także szkód powstałych w okolicznościach innych niż określone w zgłaszaniu szkody dokonanym w Towarzystwie"
Numer wpisu: 2009
Data wyroku: 2009-03-05
Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu
"3.Ubezpieczenie nie obejmuje także szkód powstałych: w wyniku kradzieży radia lub radioodtwarzacza z odejmowanym panelem czołowym gdy ubezpieczający nie może przedstawić tego panela towarzystwu"
Numer wpisu: 2008
Data wyroku: 2009-03-05
Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu
"2.Ubezpieczenie nie obejmuje także szkód powstałych w pojeździe, którego kierujący w chwili wypadku znajdował się w stanie nietrzeźwości lub stanie wskazującycm na spożycie alkoholu, był pod wpływem narkotyków, środków psychotropowych lub innych podobnie działających środków, a także gdy kierowca pojazdu bez uzasadnionej przyczyny oddalił się z miejsca wypadku"
Numer wpisu: 2007
Data wyroku: 2009-03-05
Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu
"1. Ubezpieczenie nie obejmuje także szkód powstałych w wyniku kradzieży pojazdu lub jego części albo użycia pojazdu bez zgody właściciela, jeżeli:
a) w chwili dokonania kradzieży pojazd nie był należycie zabezpieczony (…)
d) poszkodowany nie przedłożył ubezpieczycielowi oryginału dowodu rejestracyjnego i innych oryginałów dokumentów pojazdu na podstawie których pojazd był dopuszczony do ruchu w dniu szkody oraz kompletu kluczy służących do otwarcia i uruchomienia pojazdu w liczbie podanej we wniosku ubezpieczeniowym wraz z kompletem urządzeń uruchamiających urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą (piloty immobilizery, karty magnetyczne itp) chyba, że pojazd został utracony w wyniku rozboju"
Numer wpisu: 2001
Data wyroku: 2008-06-10
Towarzystwo Ubezpieczeniowe Compensa Spółka Akcyjna w Warszawie
"1. W razie powstania szkody polegającej na zniszczeniu lub uszkodzeniu pojazdu (wyposażenia dodatkowego) ubezpieczyciel ustala w ocenie technicznej:
1. zakres uszkodzeń, których powstanie pozostaje w związku przyczynowym ze zdarzeniem, za którego następstwo Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność,
2. części pojazdu podlegajace wymianie lub naprawie w następstwie tego zdarzenia,
3. czas robocizny niezbędny do wykonania naprawy,
4. maksymalne stawki za roboczogodzinę naprawy,
5. zużycie eksploatacyjne części pojazdu (ogumienia, tłumików, katalizatorów, akumulatora itd.)
Ubezpieczyciel uwzględnia koszty naprawy dokonanej wyłącznie w zakresie określonym w ocenie technicznej i technologicznie koniecznej w związku ze szkodą, udokumentowane imiennymi rachunkami.
i
2. Jeżeli naprawa pojazdu nie została udokumentowana imiennymi rachunkami wysokość odszkodowania nie uwzględnia podatku VAT"
Numer wpisu: 1749
Data wyroku: 2008-06-16
ING Towarzystwo ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie
"Wartość wykupu jest to procent rezerwy matematycznej przypadającej na daną umowę główną z wyłączeniem rezerwy na świadczenie dodatkowe umowy głownej, zgodnie z poniższą tabelą:
– Liczba pełnych lat polisowych, za które opłacono wszystkie składki całkowite;
– Wartość wykupu jako procent rezerwy matematycznej przypadającej na daną umowę główną z wyłączeniem rezerwy na świadczenie dodatkowe umowy głównej:
a) 2 lata – 80 % wartości wykupu,
b) 3 lata – 85 % wartości wykupu,
c) 4 lata – 90 % wartości wykupu,
d) 5 i więcej lat – 95 % wartości wykupu.
Wysokość wartości wykupu oblicza się według stanu rezerwy matematycznej przypadającej na umowę główną z wyłączeniem rezerwy na świadczenie dodatkowe umowy głównej, na wcześniejszy z dni (dalej: dzień wartości wykupu):
a) dzień następujący po ostatnim dniu opłaconego okresu, tj. termin płatności składki całkowitej najdawniej wymagalnej
albo
b) dzień rozwiązania lub wygaśnięcia umowy głównej.
Wartość wykupu, obliczona zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2, jest pomniejszana o sumę zaległych składek całkowitych lub powiększana o część opłaconej składki całkowitej należnej za okres, w jakim Ubezpieczyciel nie będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
Gdy składka za umowę główną została opłącona jednorazowo, Ubezpieczający nabywa prawo do wypłaty wartości wykupu dnia następnego, licząc od dnia rozpoczęcia odpowiedzialności. Wartość wykupu stanowi wtedy 95 % rezerwy matematycznej z wyłączeniem rezerwy na świadczenie dodatkowe umowy głównej, przypadającej na daną umowę główną w dniu rozwiązania umowy głównej.
Jeżeli dzień wartości wykupu przypada po przekształceniu umowy ubezpieczenia w ubezpieczenie bezskłądkowe, to wartość wykupu stanowi 95 % rezerwy matematycznej z wyłączeniem rezerwy na świadczenie dodatkowe umowy głównej."
Numer wpisu: 1719
Data wyroku: 2009-08-03
Aviva – Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. w Warszawie
"Nie odpowiadamy również za szkody, jeżeli doszło do niej w innych okolicznościach niż podano przy jej zgłoszeniu."
Numer wpisu: 1716
Data wyroku: 2005-02-22
Pozwany: Amplico Life Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe na Życie i Reasekuracji S.A. w Warszawie
"W przypadku opisanym w pkt e) Towarzystwo na życzenie Ubezpieczonego zwróci składkę w wysokości proporcjonalnej do okresu odbywania przezeń służby wojskowej."
Numer wpisu: 1715
Data wyroku: 2005-02-22
Amplico Life Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe na Życie i Reasekuracji S.A. w Warszawie
"Bez względu na postanowienia umowy ubezpieczenia dotyczące wieku Ubezpieczonego, zawarcie niniejszej umowy dodatkowej po dniu 60-tych urodzin Ubezpieczonego jest bezskuteczne i nie rodzi żadnych zobowiązań Towarzystwa, z wyjątkiem obowiązku zwrotu otrzymanych składek na żądanie Ubezpieczającego."
Numer wpisu: 1714
Data wyroku: 2005-02-22
Amplico Life Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe na Życie i Reasekuracji S.A. w Warszawie
"Bez względu na postanowienia umowy ubezpieczenia dotyczące wieku Ubezpieczonego, zawarcie niniejszej umowy dodatkowej po dniu sześćdziesiątych pierwszych (61) urodzin Ubezpieczonego lub objętego niniejszą umową dodatkową jego współmałżonka jest bezskuteczne i nie rodzi żadnych zobowiązań Towarzystwa, z wyjątkiem obowiązku zwrotu otrzymanych składek na żądanie Ubezpieczającego."
Numer wpisu: 1713
Data wyroku: 2005-02-22
Amplico Life Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe na Życie i Reasekuracji S.A. w Warszawie
"Jeżeli niniejsza umowa dodatkowa wygaśnie lub zostanie rozwiązana w inny sposób, obowiązek opłacania składek ustaje i Towarzystwo nie ponosi z jej tytułu żadnej odpowiedzialności z wyjątkiem ewentualnego zwrotu części ostatniej składki na żądanie Ubezpieczającego za okres nie objęty ochroną ubezpieczeniową oraz dodatkowych składek wpłaconych po rozwiązaniu umowy."
Numer wpisu: 1712
Data wyroku: 2005-02-22
Amplico Life Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe na Życie i Reasekuracji S.A. w Warszawie
"Wypłata nie zostanie dokonana, jeżeli obrażenia fizyczne powstały bezpośrednio lub pośrednio, całkowicie lub częściowo: (…) b) w wyniku podróży łodzią podwodną, lotu samolotem lub jakimkolwiek powietrznym środkiem transportu w charakterze pasażera lub innym, z wyjątkiem lotu w charakterze pasażera samolotem pasażerskich linii lotniczych odbywanego na ustalonej trasie i według zaplanowanego rozkładu."
Numer wpisu: 1711
Data wyroku: 2005-02-22
Amplico Life Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe na Życie i Reasekuracji S.A. w Warszawie
"Zawiadomienia, oświadczenia i wnioski Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uposażonego związane z umową winny być doręczone na piśmie za potwierdzeniem odbioru w Biurze Głównym Towarzystwa lub listem poleconym na jego adres. Pismo Towarzystwa dostarczone pod ostatni wskazany adres Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uposażonego uznaje się za prawidłowo doręczone."
Numer wpisu: 1682
Data wyroku: 2007-08-20
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "Cardif Polska" S.A. w Warszawie
"Wypłata świadczenia z tytułu niniejszej opcji dodatkowej powoduje zakończenie Umowy ubezpieczenia i wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej."
Numer wpisu: 1654
Data wyroku: 2009-02-25
Towarzystwo Ubezpieczeń Interrisk S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie
"Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w okolicznościach innych, niż podano w zgłoszeniu szkody."
Numer wpisu: 1652
Data wyroku: 2009-05-04
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. z siedzibą w Warszawie
"Koszt części zamiennych z uwzględnieniem procentowo ustalonego rynkowego ubytku wartości części – nie przekraczającego procentowo ustalonego poziomu ubytku wartości rynkowej pojazdu ustalonego przez TUiR Warta S.A. – określonego w kalkulacji naprawy."
Numer wpisu: 1583
Data wyroku: 2007-05-25
Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa Spółka Akcyjna w Warszawie
"Wysokość odszkodowania pomniejsza się o procent udzielonej zniżki za zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń, jeżeli nie zadziałały one w momencie zajścia zdarzenia, które spowodowało szkodę."
Numer wpisu: 1582
Data wyroku: 2007-05-25
Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa Spółka Akcyjna w Warszawie
"W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron, składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, jeżeli w okresie ubezpieczenia nie nastąpiła wypłata odszkodowania (świadczenia) lub Compensa nie jest zobowiązana do jego wypłaty."
Numer wpisu: 1581
Data wyroku: 2007-05-25
Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa Spółka Akcyjna w Warszawie
"W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron, składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, jeżeli w okresie ubezpieczenia nie nastąpiła wypłata odszkodowania lub Compensa nie jest zobowiązana do jego wypłaty."
Numer wpisu: 1529
Data wyroku: 2005-02-02
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe "ERGO-HESTIA" S.A. w Sopocie
„W braku zapisu na sąd polubowny spory wynikające z umowy ubezpieczenia rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby ubezpieczyciela.”
Numer wpisu: 1514
Data wyroku: 2007-08-07
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Cigna Stu" S.A. w Warszawie
„W razie kradzieży (zaginięcia) pojazdu, Cigna Stu S.A. ustala odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu na dzień ustalania odszkodowania.”
Numer wpisu: 1508
Data wyroku: 2008-06-05
Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z/s w Warszawie
„W przypadku utraty dokumentów określonych w ust. 3 i 4, zgubienia, wymiany lub dorobienia kluczyków do pojazdu, wymiany zamków, Ubezpieczający zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt w biurze najbliższej jednostki organizacyjnej PTU SA (oddział, filia) i uzyskać pisemne potwierdzenie tego zgłoszenia. PTU SA wydaje takie potwierdzenie po wykonaniu oględzin ubezpieczonego pojazdu. Niedopełnienie tego obowiązku w przypadku kradzieży pojazdu lub jego zaboru w celu krótkotrwałego użycia jest podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania.”
Numer wpisu: 1492
Data wyroku: 2007-05-18
Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z/s w Warszawie
„ Link 4 jest uprawniony do stosownego zmniejszenia odszkodowania lub odmowy wypłaty w całości, jeśli kierowca ubezpieczonego samochodu, ubezpieczony lub osoba działająca w jego imieniu, odstąpi od określonych w par. 19 wymogów, a w szczególności jeśli: 20.1 przyczyni się do powstania lub zwiększenia szkody”.
Numer wpisu: 1463
Data wyroku: 2007-01-16
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z/s w Sopocie
„W odniesieniu do skutków prawnych niezapłacenia kolejnej raty składki w terminie wyznaczonym przez ubezpieczyciela odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust.2”
Numer wpisu: 1462
Data wyroku: 2007-01-16
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z/s w Sopocie
„Jeżeli zapłata składki lub jej pierwszej raty została odroczona w stosunku do początku okresu ubezpieczenia, a ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, niezapłacenie składki lub pierwszej raty składki w terminie wyznaczonym przez ubezpieczyciela będzie traktowane jako odstąpienie od umowy ubezpieczenia przez ubezpieczyciela z upływem 14-go dnia od wyznaczonego terminu płatności składki lub pierwszej raty składki bez konieczności składania odrębnego oświadczenia woli w tym zakresie. Postanowienie zdania poprzedzającego stanowi zawiadomienie ubezpieczającego o odstąpieniu od umowy”
Numer wpisu: 1450
Data wyroku: 2005-11-03
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie
" Składkę podlegającą zwrotowi pomniejsza się o 10%. Pomniejszenia o 10% nie stosuje się jeżeli składka podlegająca zwrotowi zostaje zaliczona na poczet kolejnej umowy ubezpieczenia autocasco lub w przypadku gdy właściciel pojazdu posiada w PZU S.A. ubezpieczenie autocasco innego pojazdu. "
Numer wpisu: 1428
Data wyroku: 2007-10-30
Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Łodzi
" W przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną, osoby objęte ochroną ubezpieczeniową obowiązane są: (…) najpóźniej w terminie trzech dni od powstania szkody lub uzyskania o niej informacji powiadomić UNIQA TU S.A. o jej powstaniu, a w przypadku kradzieży z włamaniem lub rabunku- w ciągu 24 godzin."
Numer wpisu: 1427
Data wyroku: 2007-10-30
Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Łodzi
" Jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło po rozpoczęciu okresu ubezpieczenia, zwrotowi podlega różnica pomiędzy składką pobraną a składką należną za wykorzystany okres ubezpieczenia, zwiększoną o koszty poniesione przez UNIQA TU S.A. (…) Miesiąc rozpoczęty (nawet 1 dzień) liczy się jako wykorzystany."
Numer wpisu: 1426
Data wyroku: 2007-10-30
Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Łodzi
" Ograniczenia odpowiedzialności. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: wynikłe z powodu działania hałasu, wibracji, ciepła, wody, zagrzybienia lub innych podobnych czynników. "
Numer wpisu: 1425
Data wyroku: 2007-10-30
Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Łodzi
" Oszkodowania i rekompensaty z innych źródeł. Wysokość odszkodowania ulega pomniejszeniu o odszkodowania i rekompensaty przysługujące osobom poszkodowanym z innych źródeł. "
Numer wpisu: 1424
Data wyroku: 2007-10-30
Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Łodzi
" Ubezpieczonemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia pod warunkiem, że UNIQA TU S.A. nie wypłaciło odszkodowania i nie będzie zobowiązane do wypłacenia odszkodowania z tytułu zawartej umowy."
Numer wpisu: 1423
Data wyroku: 2007-10-30
Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Łodzi
" W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie, składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenia nie nastąpiło zdarzenie, w związku z którym UNIQA TU S.A. wypłaciło bądź wypłaci odszkodowanie lub świadczenie. "
Numer wpisu: 1368
Data wyroku: 2007-04-16
Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska S.A. w Warszawie
" Po wystąpieniu szkody każda ze stron ma prawo do pisemnego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy jest dopuszczalne tylko w ciągu 30 dni od dnia wypłaty odszkodowania lub od dnia otrzymania przez właściciela pojazdu odmowy odszkodowania"
Numer wpisu: 1367
Data wyroku: 2007-04-16
Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska S.A. w Warszawie
" Zwrot składki nie przysługuje, jeżeli w okresie ubezpieczenia zaistniało zdarzenie, w związku z którym Allianz Polska wypłaciło lub jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania"
Numer wpisu: 1358
Data wyroku: 2007-01-30
Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa Spółka Akcyjna w Warszawie
" W razie niedopełnienia przez ubezpieczającego któregokolwiek z wyżej wymienionych obowiązków ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w części lub w całości."
Numer wpisu: 1324
Data wyroku: 2007-01-03
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie
" Wiek osoby liczony jest na ostatni dzień roku, na który przypada data urodzenia."
Numer wpisu: 1323
Data wyroku: 2007-07-03
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z/s w Sopocie
" W odniesieniu do skutków prawnych niezapłacenia kolejnej raty składki w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust. 2."
Numer wpisu: 1322
Data wyroku: 2007-07-03
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z/s w Sopocie
" Jeżeli zapłata składki lub jej pierwszej raty została odroczona w stosunku do początku okresu ubezpieczenia, a Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, niezapłacenie składki lub pierwszej raty składki w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela będzie traktowane jako odstąpienie od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela z upływem dnia wyznaczonego w umowie jako termin płatności składki lub pierwszej raty składki (o godzinie 0:00 dnia następnego po tym terminie), bez konieczności składania odrębnego oświadczenia woli w tym zakresie. Postanowienie zdania poprzedzającego stanowi zawiadomienie Ubezpieczającego o odstąpieniu od umowy."
Numer wpisu: 1316
Data wyroku: 2007-10-11
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A. w Warszawie
" W przypadku, gdy ubezpieczający dowiedział się o osobie sprawcy rabunku lub miejscu znajdowania się utraconych przedmiotów codziennego użytku, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie policję oraz Wartę i dążyć do ich odzyskania"
Numer wpisu: 1315
Data wyroku: 2007-10-11
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A. w Warszawie
" Warta nie odpowiada za szkody (…) zaistniałe w sytuacji, gdy poszkodowany był pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających"
Numer wpisu: 1314
Data wyroku: 2007-10-11
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A. w Warszawie
" W przypadku, gdy Warta wypłaciła odszkodowanie za szkodę polegającą na uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia, a przed jego naprawieniem nastąpiła ponowna szkoda obejmująca ten sam przedmiot ubezpieczenia, odszkodowanie wypłaca się w wysokości różnicy, jaka występuje między ustalonym na nowo odszkodowaniem, a odszkodowaniem wypłaconym za poprzednią szkodę"
Numer wpisu: 1313
Data wyroku: 2007-10-11
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A. w Warszawie
" W przypadku, gdy ubezpieczający dowiedział się o osobie sprawcy szkody lub miejscu znajdowania się utraconych ruchomości domowych, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie policję oraz Wartę i dążyć do ich odzyskania"
Numer wpisu: 1312
Data wyroku: 2007-10-11
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A. w Warszawie
" Umowa ubezpieczenia może być rozwiązana (…) przez każdą ze stron w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku wypłaty odszkodowania lub doręczenia przez Wartę odmowy wypłaty odszkodowania (…)"
Numer wpisu: 1311
Data wyroku: 2007-10-11
Pozwany: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A. w Warszawie
" Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą doręczenia ubezpieczającemu polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia"
Numer wpisu: 1310
Data wyroku: 2007-10-11
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A. w Warszawie
" W przypadku, gdy Warta wypłaciła odszkodowanie za szkodę polegającą na zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia, a przed jego naprawieniem nastąpiła ponowna szkoda obejmująca ten sam przedmiot ubezpieczenia, odszkodowanie wypłaca się w wysokości różnicy, jaka występuje między ustalonym na nowo odszkodowaniem, a odszkodowaniem wypłaconym za poprzednią szkodę"
Numer wpisu: 1309
Data wyroku: 2007-10-11
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A. w Warszawie
" W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub rozwiązania umowy ubezpieczenia składkę podlegającą zwrotowi ustala się proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia. Niewykorzystany okres ubezpieczenia liczy się w pełnych miesiącach ubezpieczenia. Za miesiąc ubezpieczenia przyjmuje się okres 30 dni. Od zwracanej kwoty składki potrąca się koszty manipulacyjne w wysokości 20% nie więcej jednak niż 150 zł"
Numer wpisu: 1308
Data wyroku: 2007-10-11
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A. w Warszawie
" Umowa ubezpieczenia może być rozwiązana przez każdą ze stron w drodze pisemnego miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku wypłaty odszkodowania lub doręczenia przez Wartę odmowy wypłaty odszkodowania"
Numer wpisu: 1307
Data wyroku: 2007-10-11
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A. w Warszawie
" Zwrot składki nie przysługuje, jeśli Warta wypłaciła ubezpieczonemu odszkodowanie bądź może być zobowiązana do wypłaty odszkodowania"
Numer wpisu: 1306
Data wyroku: 2007-10-11
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A. w Warszawie
" Umowa ubezpieczenia może być rozwiązana w drodze pisemnego miesięcznego wypowiedzenia przez każdą ze stron umowy w przypadku wypłaty odszkodowania lub doręczenia przez Wartę odmowy wypłaty odszkodowania"
Numer wpisu: 1305
Data wyroku: 2007-10-11
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A. w Warszawie
" W przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia nastąpi zwrot części składki z potrąceniem kosztów manipulacyjnych wynoszących 10% wysokości zwracanej składki – nie więcej niż 200 złotych"
Numer wpisu: 1291
Data wyroku: 2007-10-02
Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa S.A. z siedzibą w Warszawie
"Compensa nie odpowiada za szkody powstałe w okolicznościach innych niż podane w zgłoszeniu szkody"
Numer wpisu: 1265
Data wyroku: 2006-10-23
Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w Łodzi
" Wycena kosztów naprawy obejmuje: a) koszt robocizny ustalony wg wartości netto (bez uwzględnienia podatku) w oparciu o: – naprawcze normy czasowe określone przez producenta pojazdu lub inne, uznane przez Uniqa TU S.A, – średnią stawkę za 1 roboczogodzinę, stosowaną na terenie działalności jednostki terenowej, która zawarła umowę ubezpieczenia lub w miejscu naprawy pojazdu, pod warunkiem braku możliwości dokonania naprawy na terenie działalności ww. jednostki; b) koszty części zamiennych i materiałów według wartości netto (tzn. bez uwzględnienia podatku, cła, akcyzy, itp..) ustalonych na podstawie katalogów Eurotax, Audatex lub innych uznanych przez UNIQA TU S.A. (…)"
Numer wpisu: 1264
Data wyroku: 2007-06-12
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. z siedzibą w Warszawie
" Pojazd nielegalnie wprowadzony na polski obszar celny jest to pojazd: wprowadzony do kraju z zachowaniem obowiązku określonego w punkcie 1, lecz bez zachowania obowiązku podania w zgłoszeniu celnym lub innym dokumencie, danych zgodnych z rzeczywistością bądź, gdy naruszono ograniczenia w obrocie"
Numer wpisu: 1244
Data wyroku: 2007-06-25
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. w Sopocie
" Jeżeli została udzielona zniżka składki z tytułu zastosowania zabezpieczeń antywłamaniowych, a zabezpieczenie to w momencie powstania szkody (…) nie zadziałało (…), Ubezpieczyciel może zmniejszyć odszkodowanie o procent udzielonej zniżki"
Numer wpisu: 1243
Data wyroku: 2007-06-25
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. w Sopocie
" Zwrot składki za nie wykorzystany okres ubezpieczenia nastąpi po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 20% zwracanej składki"
Numer wpisu: 1242
Data wyroku: 2007-06-25
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. w Sopocie
" Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia nastąpi po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 20% zwracanej składki"
Numer wpisu: 1241
Data wyroku: 2007-06-25
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. w Sopocie
" W razie odstąpienia od umowy składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenia nie wystąpiła szkoda, za którą Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie lub jest zobowiązany do jego wypłacenia"
Numer wpisu: 1240
Data wyroku: 2007-06-25
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. w Sopocie
" W razie wypowiedzenia umowy składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenia nie wystąpiła szkoda, za którą Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowania lub jest zobowiązany do jego wypłacenia"
Numer wpisu: 1239
Data wyroku: 2007-06-25
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. w Sopocie
" W razie wypowiedzenia umowy składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenia nie wystąpiła szkoda, za którą Ubezpieczyciel wypłacił lub zobowiązany jest do wypłacenia odszkodowania"
Numer wpisu: 1238
Data wyroku: 2007-06-25
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. w Sopocie
" W razie wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenia nie wystąpiła szkoda, za którą Ubezpieczyciel wypłacił lub zobowiązany jest do wypłacenia odszkodowania"
Numer wpisu: 1237
Data wyroku: 2007-06-25
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. w Sopocie
" W razie wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenia nie wystąpiła szkoda, za którą Ubezpieczyciel wypłacił lub zobowiązany jest do wypłacenia odszkodowania lub świadczenia"
Numer wpisu: 1227
Data wyroku: 2006-06-26
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. w Sopocie
" Jeżeli na podstawie wniosku, złożonego dokumentu lub oświadczenia Ubezpieczający uzyskał nienależną obniżkę składki, Ubezpieczycielowi przysługuje prawo żądania dopłaty składki wraz z odsetkami, a w przypadku gdy szkoda już powstała – prawo obniżenia odszkodowania o kwotę zaniżonej składki lub prawo całkowitego jego odmówienia."
Numer wpisu: 1224
Data wyroku: 2006-12-21
Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Polska S.A. w Warszawie
" Bez względu na współwystępujące przyczyny i zakres ubezpieczenia Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w ubezpieczonych nieruchomościach domowych wskutek braku konserwacji budynku (lokali) lub wynikających z faktu, że jego konstrukcja lub wykonanie (montaż poszczególnych części składowych) stałych elementów wykończeniowych nie odpowiada normom obowiązującym w budownictwie."
Numer wpisu: 1223
Data wyroku: 2006-12-21
Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Polska S.A. w Warszawie
" Bez względu na współwystępujące przyczyny i zakres ubezpieczenia, Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek braku konserwacji budynku (lokali) lub wynikłych z faktu, że jego konstrukcja lub wykonanie poszczególnych części składowych nie odpowiada normom obowiązującym w budownictwie."
Numer wpisu: 588
Data wyroku: 2005-10-10
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na życie S.A. w Warszawie
„Odpowiedzialność PZU życie SA w odniesieniu do poszczególnych ubezpieczonych wygasa (…) w razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z upływem ostatniego miesiąca za który opłacono składkę, najpóźniej jednak z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia”
Numer wpisu: 587
Data wyroku: 2005-10-10
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na życie S.A. w Warszawie
„Odpowiedzialność PZU życie SA w odniesieniu do poszczególnych ubezpieczonych wygasa (…) w razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z upływem ostatniego miesiąca za który opłacono składkę, najpóźniej jednak z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia”
Numer wpisu: 488
Data wyroku: 2004-11-24
SAMPO Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA w Warszawie
„Wszystkie spory wynikające z umowy ubezpieczenia będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy ze względu na siedzibę Towarzystwa”
Numer wpisu: 86
Data wyroku: 2003-10-29
PZU SA w Warszawie
„Jeżeli właściciel pojazdu lub osoba uprawniona do korzystania lub rozporządzania tym pojazdem nie wykonała obowiązków wynikających z przepisów § 30-32 PZU może oddalić roszczenie lub odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie”.
Rejestr klauzul niedozwolonych (abuzywnych), dotyczących Usług Ubezpieczeniowych.

skontaktuj sie z nami - pomagamy zawodowo

ocenaocenaocenaocenaocena (5.0) czytajCzytaj więcej na blogu  czas Opublikowano: 2019-05-15

Odzyskaj pieniądze
Odzyskaj swoje należnośc
szybko i skutecznie


Ktoś zalega Ci z płatnością? Najlepsza strona w sieci. Odzyskujemy wzorowo
Zajrzyj tu.