Regulamin


I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Sewrisu.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.
 3. Integralną częścią Regulaminu jest Polityka prywatności, dostępna pod adresem internetowym http://www.odwolanieoddecyzjiubezpieczyciela.online-kancelaria.pl/polityka-prywatnosci

II. Definicje

 1. W niniejszym Regulaminie wprowadza się następujące definicje:

 1. Usługodawca, Administrator, Właściciel strony – Kancelaria Online ul. Dobra 6/8 m. 61, 53-678 Wrocław
 2. Serwis – internetowa platforma informatyczno – informacyjna, stworzona i udostępniona w sieci Internet przez Usługodawcę, znajdująca się pod adresem internetowym odwolanieoddecyzjiubezpieczyciela.online-kancelaria.pl,
 3. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jako również osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej,
 4. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na warunkach Regulaminu, której przedmiotem jest nabycie prawa do korzystania z Usług, świadczonych w Serwisie drogą elektroniczną, na warunkach określonych w Regulaminie,
 5. Usługa – usługi elektroniczne w rozumieniu Ustawy, realizowane w Serwisie na rzecz Użytkowników, świadczone nieodpłatnie, obejmujące w szczególności (i) przeglądanie Materiałów zamieszczonych w Serwisie (ii) możliwość Wygenerowania dokumentu wezwania do zapłaty;
 6. Generator– elektroniczny formularz, udostępniony w Serwisie, który umożliwia Użytkownikom, po wprowadzeniu przez nich określonych danych Wygenerowania treści wezwania do zapłaty,
 7. Wygenerowania treści wezwania do zapłaty – wygenerowany przez Użytkownika dokument, za pomocą Generatora, po wprowadzeniu przez nich określonych danych,
 8. Materiały – treści udostępniane w Serwisie o charakterze informacyjnym, dotyczące kwestii prawnych m.in. pozyskiwania i odzyskiwania należności finansowych, różnego rodzaju odszkodowań a także dotyczących prawa wesklowego, stanowiące utwór w znaczeniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku, udostępniane w Serwisie;
 9. Ustawa – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. wraz z poz. zm.),
 10. RODO– rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 11. Regulamin – niniejszy dokument.

III. Zasady korzystania z Serwisu

 1. W ramach Serwisu Użytkownik może zapoznać się z Materiałami i skorzystać z Generatora.
 2. Serwis udostępniany jest na rzecz Użytkowników bezpłatnie, bez konieczności rejestracji.
 3. Umowa o świadczenie Usług na rzecz Użytkownika zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej adresu URL Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do stron internetowych Serwisu, a rozwiązana w momencie zamknięcia strony internetowej Serwisu, z zastrzeżeniem pkt. 4 poniżej.
 4. Umowa na świadczenie Usługi Generatora zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą przesłania przez niego wypełnionego formularza Generatora za pośrednictwem przycisku „wygeneruj wezwanie za darmo.
 5. Po prawidłowym uzupełnieniu formularza Generatora, Użytkownik uzyskje Wygenerowaną treść wezwania do zapłaty.
 6. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować ze świadczenia Usługi, przesyłając w tym celu informację mailową na adres [email protected].
 7. W przypadku, gdy Użytkownik jest konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, ma on prawo do odstąpienia Umowy zawartej na zasadach niniejszego Regulaminu, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), do Usługodawcy w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Podanie przyczyny odstąpienia od umowy nie jest wymagane.
 8. Po wygenerowaniu dokumentu wezwania do zapłaty Użytkownik zobowiązany jest sprwadzenia poprawności danych zawartych w dokumencie wezwania do zapłaty, względem danych wprowadzonych. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wygenerowane dokumenty, oparte na zmienionych danych przez złośliwe oprogramowanie znajdujące się na urządzeniu Użytkownika.
 9. Serwis za wygenerowane wezwanie nie pobiera żadnych opłat, nie ma też uciążliwych reklam. W zakresie wymaganych przez Użytkownika podanych danych do Formularza wymagane jest podanie poprawnych i prawdziwych danych: adresu e-mail oraz numeru telefonu. W przypadku ustalenia przez Administratora, że dane te są niewłaściwe, przysługuje mu uprawnienie ograniczenia dostępności Serwisu dla Użytkowania.

IV. Obowiązki Użytkowników

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz Regulaminem.
 2. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Zabroniony jest dostęp do Serwisu oraz jego treści w sposób zautomatyzowany. W szczególności zakazane jest używanie botów, robotów indeksujących i innych zautomatyzowanych narzędzi umożliwiających korzystanie z Serwisu bez ingerencji Użytkownika.
 4. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym Materiałów i danych umieszczonych w Serwisie lub fragmentów Serwisu, w tym znaków towarowych, zamieszczonych w Serwisie.

V. Odpowiedzialność usługodawcy

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis był dostępny w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Usługodawca nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Serwisu niezależne od niej, w tym leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych, szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak przejęcia haseł przez osoby postronne, włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

  1. okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,
  2. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn,
  3. zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, w tym zamieszczania w Serwisie reklam.

VI. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Użytkowników, podane w formularzu Generatora przetwarzane są przez Usługodawcę w celu realizacji Usługi Wygenerowania wezwania do zapłaty oraz przedstawienia oferty usług Właściciela serwisu. Podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia.
 3. Podanie danych osobowych w zakresie, o którym mowa w ust. 2 powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na wykonanie Usługi Generatora, z tym zastrzeżeniem, że ma znaczenie dla jej zakresu (podanie danych umożliwia uzyskanie bardziej kompletnych ofert oraz doradztwa w zakresie dochodzenia i odzyskania należności).
 4. Dane osobowe w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail mogą być przetwarzane przez Usługodawcę, w celach marketingowych, wyrażenia w tym zakresie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia. Podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
 6. Dane osobowe podawane w celu realizacji Umowy będą przetwarzane do czasu zrealizowania lub rozwiązania Umowy albo ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 7. Zgoda, o której w pkt. 4 może zostać cofnięta w każdej chwili bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected].
 8. W przypadku zgłoszenia reklamacji lub wykonania prawa do odstąpienia od Umowy, podane dane osobowe będą przetwarzane e celu realizacji tych uprawnień. Podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).
 10. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, w szczególności w celu ochrony danych osobowych przed zagrożeniami podczas przekazywania danych oraz przed dostępem osób trzecich do tych danych.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkowników Serwisu danych osób trzecich.

VII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów lub ze względów technicznych, technologicznych.
 3. Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać nabytych uprawnień Użytkowników.
 4. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejsca do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
 6. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: [email protected]
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2018 roku.
Odzyskaj pieniądze
Odzyskaj swoje należnośc
szybko i skutecznie


Ktoś zalega Ci z płatnością? Najlepsza strona w sieci. Odzyskujemy wzorowo
Zajrzyj tu.