Przedawnienie w sprawach odszkodowawczych prcoes karny


Przedawnienie ogranicza pod względem czasowym możliwość dochodzenia roszczeń. Po upływie określonego przez ustawę czasu, strona zobowiązana nie musi spełnić świadczenia. Jest to czas w którym poszkodowany może dochodzić swojego roszczenia przed Sądem. Może również dochodzić po upływie tego okresu, jednak stronie przeciwnej będzie przysługiwało uprawnienie podniesienia Instytucji przedawnieni co sprawia, że sprawa na starcie jest przegrana.


Jak ustalić czy w danym przypadku nie doszło do przedawnienia?

Ogólną regułą jest, że przedawnieniu podlegają tylko roszczenia majątkowe, zaś termin przedawnienia wynosi lat 10. Termin biegnie od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jest jednak katalog spraw, których termin przedawnienia wynosi 3-lata, w tym m.in. w sprawach odszkodowawczych.

Art. 819. § 1 k.c.. Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech. § 3. W wypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania.

Przykład: W dniu 15 czerwca 2015 r. doszło do wypadku komunikacyjnego w którym sprawcą był Jan Nowak, poszkodowanym był Piotr Kowalski. Na miejsce zdarzenia została wezwana policja, która ukarała sprawcę mandatem karnym oraz sporządziła notatkę z wypadku. Piotr Kowalski ma 3 letni termin na dochodzenie roszczenia. Ostatnim dniem terminu będzie upływ dnia 15 czerwca 2018 r.

W przypadku zdarzenia drogowego takiego jak wypadek, okres w którym możemy zgłosić roszczenie, to okres 3 lat od wypadku. Czyli jeśli wypadek miał miejsce w dniu 15 czerwca 2015 r. to ostatnim dniem którym możemy założyć sprawę w Sądzie będzie 15 czerwca 2018 r. Założenie sprawy po tym terminie, może spowodować, że strona pozwana może podnieść zarzut przedawnienia. O ile w procesach pomiędzy osobami fizycznymi, przedawnienie nie jest podnoszone z uwagi na brak świadomości prawnej, o tyle w przypadku Towarzystw Ubezpieczeniowych reprezentowanych przez profesjonalnych pełnomocników należy spodziewać się, że taki zarzut zostanie podniesiony.


Przyjmuje się, że bieg rozpoczyna się z dniem, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Poszkodowany musi zatem być świadomy doznanego uszczerbku, jak i musi wiedzieć kto go spowodował. O ile w przypadku zdarzenia komunikacyjnego (jakim jest wypadek), data zdarzenia i sprawca (jeśli jest znany) są łatwo wskazywalne, o tyle należy zwrócić uwagę, że w przepisie chodzi zarówno o to, kiedy poszkodowany powziął wiadomość o szkodzie, co nie zawsze może być tak łatwo ustalalne.

Przykład: Dnia 2 lipca 2016 r. z okna mieszkania Jana Nowak (w bloku) wyleciała doniczka, która spadła na pojazd Jerzego Kowalskiego, wyrządzając przy tym szkodę. Jerzy Kowalski spostrzegł uszkodzenia w samochodzie tego samego dnia. Jednak o osobie winnej zawinienia dowiedział się 5 dni później od sąsiadów którzy widzieli zaistniałą sytuację. Roszczenie Jerzego Kowalskiego o naprawienie szkody przedawni się z upływem 3 lat od dnia w którym poszkodowany dowiedział się o osobie sprawcy.

Kwestie karne [prawo karne]

Inaczej rzecz ma się w odniesieniu do szkody wynikłej ze zbrodni lub występku. W tym przypadku termin przedawnienia wynosi 20 lat licząc od dnia popełnienia przestępstwa. Nie ma znaczenia kiedy poszkodowany uświadomił sobie szkodę i dowiedział się o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Istotę tej regulacji można zobrazować na przykładzie szkody spowodowanej czynem niedozwolonym będącym przestępstwem. W sytuacji gdy kierujący samochodem spowodował wypadek zabijając przy tym przechodnia na przejściu dla pieszych i uciekł z miejsca zdarzenia roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem 20 lat, licząc od dnia popełnienia przestępstwa.


Szczególne regulacje przewidziano też w przypadku szkody na osobie (uszczerbku doznanego w wyniku uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, pozbawienia życia, naruszenia innych dóbr osobistych), gdzie przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jeśli poszkodowany jest osobą małoletnią przedawnienie roszczeń nie może się skończyć wcześniej niż z upływem 2 lat od uzyskania pełnoletności.skontaktuj sie z nami - pomagamy zawodowo

ocenaocenaocenaocenaocena (5.0) czytajCzytaj więcej na blogu  czas Opublikowano: 2019-05-15

Odzyskaj pieniądze
Odzyskaj swoje należnośc
szybko i skutecznie


Ktoś zalega Ci z płatnością? Najlepsza strona w sieci. Odzyskujemy wzorowo
Zajrzyj tu.