Kolizja drogowa z udziałem cudzoziemca


Tak jak przy zdarzeniu drogowym z polskim ubezpieczycielem, przy kolizji lub wypadku należy spisać dane osobowe sprawcy szkody, a następnie numer rejestracyjny i markę jego pojazdu oraz numer polisy ubezpieczeniowej (najlepiej zdjęcie) i nazwę ubezpieczyciela. Ważne jest również odpowiednie udokumentowanie winy sprawcy wypadku. Najlepiej poprzez sporządzenie wspólnego oświadczenia o okolicznościach wypadku, które dostępne jest w Internecie do pobrania w języku angielskim. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, dobrze jest udokumentować winę w inny sposób, np. poprzez zdjęcia samochodów i miejsca zdarzenia, ewentualnie również wezwać policję.

Zgłoszenie szkody

Kierowcy pojazdów z obszaru Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii, mogą poruszać się po terenie Polski na podstawie polisy OC wystawionej we własnym państwie. Gdy znamy nazwę zakładu ubezpieczeniowego, należy sprawdzić, czy podmiot ten ma ustanowionego reprezentanta w Polsce i zgłosić szkodę do niego. Można zrobić to na stronie internetowej Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK). W przypadku gdy znamy jedynie nr rejestracyjny sprawcy oraz państwo rejestracji pojazdu skontaktować się z PZU lub Wartą, którzy pełnią funkcję agentów PBUK i zgłosić szkodę u jednego z tych ubezpieczycieli, podając posiadane dane. PZU i Warta wykonają oględziny i wycenę szkód w pojeździe. PBUK ustali natomiast, gdzie pojazd był ubezpieczony i przekaże sprawę do załatwienia korespondentowi . Po ustaleniu ubezpieczyciela dokumentacja zgromadzona w PZU lub Warcie zostanie przekazana polskiemu korespondentowi (przedstawicielowi) zagranicznego ubezpieczyciela. W wypadku nieustalenia korespondenta na terytorium RP należy zgłosić sprawę do PBUK. Kierowcy z pozostałych krajów mają obowiązek posiadania przy sobie międzynarodowego dowodu ubezpieczenia OC – Zielonej Karty lub ubezpieczenia granicznego. W przypadku kolizji z takim pojazdem należy spisać numer rejestracyjny i markę, a także koniecznie numer Zielonej Karty z datą jej ważności oraz nazwą ubezpieczyciela, który ją wydał. Jeżeli nie była wymagana interwencja policji, należy sporządzić ze sprawcą oświadczenie o okolicznościach zdarzenia. Podobnie w przypadku pojazdów zarejestrowanych w Unii Europejskiej, posiadając nazwę zakładu ubezpieczeń należy znaleźć korespondenta . Jeśli firma ubezpieczeniowa sprawcy ma korespondenta w naszym kraju, szkodę należy zgłosić u niego. Jeśli firma ubezpieczeniowa sprawcy nie ma korespondenta w Polsce, należy zgłosić szkodę w PZU lub Warcie. Podobnie, jeżeli natomiast nie jest znana nazwa ubezpieczyciela sprawcy, lub korespondenta nie udało się ustalić, trzeba będzie skontaktować się z PBUK.

Korespondent

Mając na uwadze treść art. 81 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zadaniem reprezentanta do spraw roszczeń jest likwidacja szkód wyłącznie w ramach prowadzonego postępowania likwidacyjnego. W konsekwencji reprezentant nie może występować w postępowaniu sądowym w imieniu zakładu ubezpieczeń. W żadnym wypadku nie może być on pozwanym w sprawie. Nie zgadzając się wiec ze sposobem zakończenia postępowania likwidacyjnego, chcemy wnieść powództwo, powinno być one skierowane bezpośrednio przeciwko zakładowi ubezpieczeń sprawcy, który ponosi odpowiedzialność za dane zdarzenie. Są również sytuacje, w których pozwanym będzie Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych poszkodowany, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może zgłosić żądanie odszkodowawcze do organu odszkodowawczego, jeżeli zdarzenie, z którego wynikła szkoda, zaistniało za granicą, w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie trzecim i było spowodowane ruchem pojazdu mechanicznego zarejestrowanego za granicą, w państwie członkowskim Unii Europejskiej, gdy:
  1. reprezentant do spraw roszczeń nie udzielił odpowiedzi na zgłoszone żądanie odszkodowawcze w terminie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia żądania,
  2. zakład ubezpieczeń nie ustanowił reprezentanta do spraw roszczeń,
  3.  w terminie 60 dni od dnia zdarzenia nie został zidentyfikowany zakład ubezpieczeń osoby odpowiedzialnej za szkodę
  4. zidentyfikowanie pojazdu okazało się niemożliwe

Ubezpieczenia Graniczne

Posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego poza krajami EOG i Szwajcarii wjeżdżając do jednego z tych krajów i nie posiadając ważnego certyfikatu Zielonej Karty jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - tzw. ubezpieczenie graniczne. Umowę takiego ubezpieczenia zawiera się na czas nie krótszy niż 15 lub 30 dni.
W przypadku zdarzenia drogowego spowodowanego przez pojazdy z rejestracją zagraniczną zaopatrzone w ubezpieczenie graniczne (PL-UG), wystawione przez zakład ubezpieczeń działający w Polsce, należy zgłosić bezpośrednio temu zakładowi ubezpieczeń. Nazwa zakładu ubezpieczeń znajduje się na pierwszej stronie dokumentu UG, pod danymi pojazdu.
Jeżeli natomiast ubezpieczenie graniczne okaże się nieważne (np. upłynął jego termin), szkodę należy zgłosić Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC.

Przypadki pechowe

Brak potwierdzenia przez ubezpieczyciela zagranicznego gwarancji ubezpieczyciela. Jeżeli zagraniczny ubezpieczyciel nie potwierdzi gwarancji, szkodę należy zgłosić do PBUK lub PZU bądź Warty. Po dokonaniu ustaleń w kwestii ważności zagranicznych tablic rejestracyjnych, PBUK lub PZU bądź Warta dokona likwidacji szkody. Jeżeli od chwili zgłoszenia szkody upłynie 90 dni i nie uda się do tego czasu ustalić ani ubezpieczyciela ani kraju zarejestrowania pojazdu, szkodę można przekazać do UFG, pod warunkiem, że poszkodowany nie posiada ubezpieczenia AC na pojazd objęty szkodą. Brak potwierdzenia zarejestrowania pojazdu , utrata ważności tablic auta sprawcy. Szkodę można zgłosić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za pośrednictwem dowolnej firmy ubezpieczeniowej prowadzącej działalność w zakresie OC komunikacyjnego. W przypadku posiadania ubezpieczenia AC, szkoda może być zlikwidowana wyłącznie z tego ubezpieczenia. W przypadku wystąpienia szkód nieobjętych ubezpieczeniem dobrowolnym (w tym zwyżka składki AC) można się zwrócić z roszczeniem do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

skontaktuj sie z nami - pomagamy zawodowo

ocenaocenaocenaocenaocena (5.0) czytajCzytaj więcej na blogu  czas Opublikowano: 2019-05-15

Odzyskaj pieniądze
Odzyskaj swoje należnośc
szybko i skutecznie


Ktoś zalega Ci z płatnością? Najlepsza strona w sieci. Odzyskujemy wzorowo
Zajrzyj tu.