Ile wynosi czas na wydanie decyzji i wypłatę odszkodowania


Ile wynosi czas na wydanie decyzji i wypłatę odszkodowania
Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Obejmuje to zarówno zgłoszenie szkody jak i odwołanie się od uprzednio zajętego przez Towarzystwo Ubezpieczeń stanowiska. Przez dzień złożenia należy rozumieć datę w której Ubezpieczyciel otrzymał zgłoszenie lub odwołanie. Jest to o tyle ważne, że w przypadku zgłoszenia: osobistego, telefonicznego, e-mailowego będzie to dzień tożsamy z datą czynności. W przypadku jednak nadania pocztowego, nie wliczany jest dzień nadania a istotny jest dzień doręczenia pisma do ubezpieczyciela.

Przepisy prawa przewidują również sytuacje wyjątkowe wskazując, iż w przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie 30-dniowym okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności (tzn. z użyciem całego swojego aparatu organizacyjnego, technicznego i kadrowego) wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Terminy te mogą być jednak jeszcze dłuższe jeśli ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. Trzeba jednak z całą stanowczością podkreślić, że są to wyjątki od podstawowego terminu 30 dni.

Jeżeli zakład ubezpieczeń w nieuzasadniony sposób opóźnia wypłatę odszkodowania, należy żądać odsetek ustawowych za czas opóźnienia na podstawie art. 481 § 1 k.c., co stanowi podstawową „sankcję" za nieterminową realizację zobowiązań umownych. W przypadku opóźniania się zakładu ubezpieczeń z wypłatą, należy skierować do ubezpieczyciela pismo ponaglające, wskazując iż termin wypłaty odszkodowania minął. W piśmie tym należy również zażądać wypłaty odsetek.

Jeśli chodzi o wypłatę świadczenia (odszkodowania albo zadośćuczynienia), jeśli w danych do ubezpieczyciela podano numer rachunku bankowego, zwykle przelew jest szybszy niż data odebrania decyzji w formie papierowej. Praktyka pokazuje, że zwykle Ubezpieczyciel wydaje decyzje w ostatnich dniach 30-dniowego terminu. Sprawdź do kiedy można złożyć odwołanie.

ocenaocenaocenaocenaocena (5.0) czytajCzytaj więcej na blogu  czas Opublikowano: 2019-05-15

Odzyskaj pieniądze
Odzyskaj swoje należnośc
szybko i skutecznie


Ktoś zalega Ci z płatnością? Najlepsza strona w sieci. Odzyskujemy wzorowo
Zajrzyj tu.